ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಎಳ್ಳಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ (೨೩.೧೨.೨೦೨೨)