ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ (೨.೧೨.೨೦೨೨)

ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೆಸ್ವಾಮೀಜಿ