ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ತಿಥಿಗನುಸಾರ

ಶ್ರಾವಣ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ೨೬.೮.೨೦೨೨