ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಯೋಗತಜ್ಞ ದಾದಾಜಿ ವೈಶಂಪಾಯನ ಇವರ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಮೇ ೧೬, ಪುಣ್ಯತಿಥಿ – ವೈಶಾಖ ಕೃ. ಪಾಡ್ಯ  ಮೇ ೧೭

ಯೋಗತಜ್ಞ ದಾದಾಜಿ ವೈಶಂಪಾಯನ