ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಪ.ಪೂ. ಸತ್ಯಸಾಯಿಬಾಬಾ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ

೨೪.೪.೨೦೨೨ (ದಿನಾಂಕಾನುಸಾರ)