ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯ ಜಯಂತಿ

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ (೨೬.೪.೨೦೨೨)