ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರಾಧನೆ

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ ೧೮.೪.೨೦೨೨