ಸೇನಾಪತಿ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಬಲಿದಾನದಿನ

ಸೇನಾಪತಿ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ ಬಲಿದಾನದಿನ

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಾ (೧೭.೪.೨೦೨೨)

ಸೇನಾಪತಿ ತಾತ್ಯಾ ಟೋಪೆ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು