ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ ಬಲಿದಾನ

ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ ಬಲಿದಾನ

ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ (೧೫.೪.೨೦೨೨)

ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ