೪ ಮಾರ್ಚ್ : ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಜಯಂತಿ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಜಯಂತಿ

ಫಾಲ್ಗುಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾ ೪. ೩. ೨೦೨೨

ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು