ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಹೇಳಿಕೆ, `ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ !’

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು

ಜಾಗೊ !

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪತ್ರಕರ್ತನ ಹೇಳಿಕೆ, `ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂದ್ವೇಷ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ !’

ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ !

Jago !

Pakistanada Patrakartana Helike, `Shalegalalli Hindu dwesha Kalisuttiddarinda Vidhyarthigalu hindugalannu kolluva bagge matanaduttare !’

Bharata Sarakara Idannu virodhisi !