ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ನೆಟ್ಟ ಡಿಸೋಜಾ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಉಗಳಿದರು !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

Jago !

Andolanada Smayadalli Congress Nayaki Netta De souza Police Mele Ugulidaru 

Congressna Asabhya Vartane !

ಜಾಗೊ !

ಆಂದೋಲನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ನೆಟ್ಟ ಡಿಸೋಜಾ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಉಗಳಿದರು !

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ !