ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕುರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಭಾಜಪದಿಂದ ಭರವಸೆ !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

Jago !

Himachala Pradeshadalli Ekarupa Nagarika Samhite Jari Madalaguvudu BJP !

Sampurna Deshadalli Ekarupa Nagarika Samhite Jari Madi !

ಜಾಗೊ !

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕುರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಭಾಜಪದಿಂದ ಭರವಸೆ !

ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕುರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರಿ !