ನಿಜಾಮಾಬಾದನಲ್ಲಿ ‘ಪಿಎಫಐ’ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

Jago !

Nijamabad (Telangana)nalli “PFI” Karate Tarabetiya Hesarinalli Musalmanarige Shastrastragala Tarabeti Niduttide !

PFI Mele Yavaga Nishedha Heralide ?

ಜಾಗೊ !

ನಿಜಾಮಾಬಾದನಲ್ಲಿ ‘ಪಿಎಫಐ’ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ !

PFI ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಿದೆ ?