ಬಿಹಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಸ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೪ ರಷ್ಟು ತೆರೆಗೆ ಹೇರಿದರು !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

ಜಾಗೊ !

ಬಿಹಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಸ ಮಂಡಳಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. ೪ ರಷ್ಟು ತೆರೆಗೆ ಹೇರಿದರು !

ಮೊಘಲರು ಮಾಡದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಹಾರ ಸರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ !

Jago !

Biharada Dharmika Mandaliyu Rajyada Yella Sarvajanika Devasthanagala Mele 4% Terige Heridaru

Moghalaru Madade Eruvudnnu Bihara Sarakara Maduttide !