ಬಲ್ಲಭಗಡ್ (ಹರಿಯಾಣಾ) ಇಲ್ಲಿಯ ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಮಜಾರನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೈದ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರು !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

ಜಾಗೊ !

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಿ !

ಬಲ್ಲಭಗಡ್ (ಹರಿಯಾಣಾ) ಇಲ್ಲಿಯ ಸರಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಮಜಾರನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೈದ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರು !

Jago !

Ballabhgadh (Haryana) Illiya Sarakari Bhumiyallina Majarannu Dwansagaida Hindutwanishtharu !