ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರವೆಂಬುದು ಏನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರೇಚ್ಛೆ, ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕನುಸಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. – ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ