ದೇಶಬಂಧು ಚಿತ್ತರಂಜನ ದಾಸ ಸ್ಮೃತಿದಿನ

ದೇಶಬಂಧು ಚಿತ್ತರಂಜನ ದಾಸ ಸ್ಮೃತಿದಿನ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ ೧೬ ಜೂನ್‌ ೨೦೨೪