ಪೂ. ಗೋಳವಲಕರ ಗುರೂಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ 

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು

ಪೂ. ಗೋಳವಲಕರ ಗುರೂಜಿ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ 

೫.೬.೨೦೨೪ (ದಿನಾಂಕಾನುಸಾರ)

ಪೂ. ಗೋಳವಲಕರ ಗುರೂಜಿ