ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಾ ೬.೫.೨೦೨೩