ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಹೆಡಗೇವಾರೈವರ ಜಯಂತಿ

ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಪಾಡ್ಯ ೨೨.೩.೨೦೨೩