ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸನಾತನದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ (೧೮.೨.೨೦೨೩)

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಪಾಂಡೆ ಮಹಾರಾಜ