ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ದತ್ತನ ಪೂರ್ಣಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ (೩.೧೨.೨೦೨೨)