ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು !

ವರದಹಳ್ಳಿಯ ಪ.ಪ. ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಯಂತಿ

ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (೭.೧೨.೨೦೨೨)

ಪ.ಪ. ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಧರಸ್ವಾಮಿ