ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಮಹಾನಿರ್ವಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ (೧೮.೧೧.೨೦೨೨)