ಮರಾಠಿ ದೈನಿಕ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ (ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆವೃತ್ತಿ) ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (೨೨.೧೧.೨೦೨೨)

ಮರಾಠಿ ದೈನಿಕ ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ (ಪಶ್ಚಿಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆವೃತ್ತಿ) ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ (೨೨.೧೧.೨೦೨೨)