ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮೂರ್ತಿ ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ (ಪ.ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುಶೀಲಾ ಕಸರೇಕರ) ಇವರಿಂದ ದೇಹತ್ಯಾಗ !

ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು
ಪ.ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುಶೀಲಾ ಕಸರೇಕರ

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರಾದ್ಧಾಸ್ಥಾನ ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ (ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾ ಅವರ) ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪೂ. ನಂದು ಕಸರೇಕರ ಇವರ ತಾಯಿ ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ (ಪ.ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುಶೀಲಾ ಕಸರೇಕರ) (೮೬ ವರ್ಷ) ಇವರು ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೮ ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨ ಗಂಟೆಗೆ ನಾಶಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಕಸರೇಕರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ ಎಂದರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವದ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರು ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು.

ಪ.ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುಶೀಲಾ ಕಸರೇಕರ (ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ) ಇವರ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಪೂ. ನಂದು ಕಸರೇಕರ, ಮಧ್ಯದ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ. ಸುನೀಲ ಕಸರೇಕರ, ಕಿರಿಯ ಸುಪುತ್ರ ಶ್ರೀ. ರವೀಂದ್ರ ಕಸರೇಕರ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಸೌ. ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಮಂತ ಕಸರೇಕರ, ಮಧ್ಯದ ಸೊಸೆ ಸೌ. ನಯನಾ ಸುನೀಲ ಕಸರೇಕರ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಸೊಸೆ ಸೌ. ನೀಲಿಮಾ ಕಸರೇಕರ ಹಾಗೂ ಕು. ದೀಪಾಲಿ, ಕು. ವೈಭವಿ, ಚಿ. ಸೋಹಂ ಮತ್ತು ಕು. ರೇವಾ ಈ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ಸನಾತನ ಪರಿವಾರ ಕಸರೇಕರ ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ಆಗಿದೆ.

ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ (ಪ.ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುಶೀಲಾ ಕಸರೇಕರ) ಇವರ ಮೃತ ದೇಹದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂದಳಿ (ವಡಗಾವ, ಜುನ್ನರ ತಾಲೂಕು, ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆ) ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವ ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿ ಪ.ಪೂ. (ದಿ.) ಸುಶೀಲಾ ದಿನಕರ ಕಸರೇಕರ !

ಸನಾತನದ ರಾಮನಾಥಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ ಮತ್ತು ಡಾ. ಜಯಂತ ಅಠವಲೆ (೨.೬.೨೦೧೪)

‘ಭಜನೆ’, ‘ಭ್ರಮಣ’ ಮತ್ತು ‘ಭಂಡಾರಾ’ ಈ ಮೂರು ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಪತ್ನಿ ಪ.ಪೂ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಸುಶೀಲಾ ಕಸರೇಕರ ಇವರು ೧೮-೯-೨೨ ರಂದು ದೇಹತ್ಯಜಿಸಿದರು. ೧೭ ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು (ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾ) ಇವರಂತಹ ಉನ್ನತ ಸಂತರ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಿವಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಜೀವಮಾನವಿಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು.

ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀಯವರ ಸಾಧನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಜಗದೋದ್ಧಾರದ ವ್ರತ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾರಿಂದ ಸಂಸಾರದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರ್ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹವಾಸ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವರು ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಗುರು ಮಾತೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ಸನಾತನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಪ.ಪೂ. ಬಾಬಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಭಿಸಿತ್ತೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ.ಪೂ. ಜೀಜೀ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಧಕರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೃಪಾಛತ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯ ದಿನೇ ದಿನೇ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈಗ ಸ್ಥೂಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹವಾಸ ಲಭಿಸದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪು ಎಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಮಾತೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶತಶಃ ಪ್ರಣಾಮ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ! – ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆ (೧೮.೯.೨೦೨೨)