ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು

ವೀರರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಯಿ ಬಲಿದಾನದಿನ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ(೭.೬.೨೦೨೨)

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು