‘ಸನಾತನ ಪುರೋಹಿತ ಪಾಠಶಾಲೆ ವರ್ಧಂತಿ’, ಗೋವಾ, ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ ೨೫.೪.೨೦೨೨