ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಫಾಲ್ಗುಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾ (೨೦.೩.೨೦೨೨)

ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು