ಜರ್ಮನಿಯು ಯುಕ್ರೆನ್‍ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು

ಬರ್ಲಿನ್ – ಜರ್ಮನಿಯು ಯುಕ್ರೆನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಸಾವಿರ ಟ್ಯಾಂಕ್, ವಿರೋಧಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ 500 ‘ಸ್ಟಿಂಗರ’ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ. `ಸ್ಟಿಂಗರ’ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರನಿಂದ ಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಒಲಾಫ್ ಶಾಲ್ತ್ಸ ಇವರು, `ರಶಿಯಾದ ಸೇನೆಯ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕ್ರೆನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ’’, ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.