ಜಲಪಾಯಿಗುಡಿ(ಬಂಗಾಳ)ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸ್ಥಗಿತ !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

ಜಾಗೊ !

ಜಲಪಾಯಿಗುಡಿ(ಬಂಗಾಳ)ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಮಸೀದಿಯ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಸ್ಥಗಿತ !

ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ?

Jalapaigudi(Bangala)dalli Makkalige Kalisuvaga Tondareyagabaradendu Masidiy Dwhanivardhaka Sthagita !

Idi Deshadalli Vidhyarthigalige Higeke Maduvudilla ?