ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 51.91 ರಷ್ಟು ಜನರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ !

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

ಜಾಗೊ !

ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯಂತೆ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 51.91 ರಷ್ಟು ಜನರು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ !

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 74 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ !

Jago !

Neeti Ayogada Varadiyante, Biharadalli Shekada 51.91 Rashtu Janaru Badavaragiddare !

Swatantryada 74 Varshagala Nantaravu E Stithi Nachikeya Sangatiyagide !