೨೫ ನವೆಂಬರ್ : ಮರಾಠಿ ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ (ರತ್ನಾಗಿರಿ ಆವೃತ್ತಿ) ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಇಂದು ಮರಾಠಿ ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ (ರತ್ನಾಗಿರಿ ಆವೃತ್ತಿ) ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ

ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿ (೨೫.೧೧.೨೦೨೧)