ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವು ಈಶ್ವರಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರಾಮ ರಾಜ್ಯವು ಸಮಷ್ಟಿ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. – (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ