ಬಿಪಿನಚಂದ್ರ ಪಾಲ ಸ್ಮೃತಿದಿನ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಬಿಪಿನಚಂದ್ರ ಪಾಲ ಸ್ಮೃತಿದಿನ

೨೦.೫.೨೦೨೪ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ