ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೈಲಾಸಗಮನ ದಿನ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು

ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಕೈಲಾಸಗಮನ ದಿನ

೨೨.೫.೨೦೨೪ ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ