ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ

ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ ೧೧.೫.೨೦೨೪