ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು

ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ೧೨.೫.೨೦೨೪