ವಿಶೇಷ ದಿನ : ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ

ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ೬ ಮೇ ೨೦೨೪