‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತರ ಹಾಗೂ ವಾಚಕರ ಗೌರವೋದ್ಗಾರ !

ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.