ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಅಹಿಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹೋಳ್ಕರ ಸ್ಮ್ರತಿದಿನ

ನಿಜ ಶ್ರಾವಣ ಕೃ. ೧೪ (೧೩.೯.೨೦೨೩)