ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ : ೧೪ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂ ಬಲಿದಾನ ದಿನ

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಹಿಂದೂ ಬಲಿದಾನ ದಿನ ೧೪.೯.೨೦೨೨