೨೮ ನವೆಂಬರ್ : ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾನಿರ್ವಾಣೋತ್ಸವ

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಇಂದು ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾನಿರ್ವಾಣೋತ್ಸವ

ಕಾರ್ತಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನವಮಿ (೨೮.೧೧.೨೦೨೧)

ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜ