ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ೩೧.೭.೨೦೨೦ (ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ)

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವ್ರತ ೩೧.೭.೨೦೨೦ (ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ)