ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಣುಬಾಂಬ್‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಜಗತ್ತಿಗೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ !

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಣುಬಾಂಬ್‌ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ಲುಟೋನಿಯಮ್ನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದಿತ್ತು. ಆದುದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂತಹ ಅಣುಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ.