ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನಪುರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಮತಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣ !

ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿರಿ – 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನಪುರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿಗಳ ಮತಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣ !

Link – https://sanatanprabhat.org/kannada/95538.html