ಗರಬಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದೂವಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ ಕಡ್ಡಾಯ ! – ಬಜರಂಗ ದಳದ ಆವಾಹನೆ

ಗರಬಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಾಯವೆಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೃತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಅಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ದೇವಿಯ ಸಹಾಯ ಲಭಿಸುವುದು !

Kannada Weekly | Offline reading | PDF