ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನೂ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ !’ (ಅಂತೆ) – ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಪ್ರದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ ಬೋರಾ

ಭಗವಾನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನೂ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡಿ ಹೋಗಿದ್ದ !’ (ಅಂತೆ) – ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಪ್ರದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭೂಪೇನ ಬೋರಾ

ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ – https://sanatanprabhat.org/kannada/94273.html