ಸಮರ್ಥ

ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಓದಿರಿ – 

  • ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಫೋನ್‌ ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ! – ಯುನೆಸ್ಕೋ

https://sanatanprabhat.org/kannada/94203.html